IFK poleca: Pamiętaj o podatku od firmowej ciężarówki

15 lutego mija termin zapłaty pierwszej raty podatku od środków transportowych. Obowiązek uiszczenia podatku spoczywa na właścicielach firmowych aut dostawczych. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które pojazd jest zarejestrowany. Przy czym, jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Opodatkowaniu podlegają:

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
  • autobusy.

Nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych od 1 stycznia 2016 r.

Przedsiębiorca ma obowiązek uiścić podatek w dwóch równych ratach w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku, chyba że wpłaci należną kwotę w całości do 15 lutego.

Podatnik samodzielnie oblicza i wpłaca podatek od środków transportowych, bez wezwania, na rachunek gminy, na terenie której znajduje się jego miejsce zamieszkania lub siedziba.

Oprac. Alicja Fal

Zobacz więcej aktualności na IFK Platformie Księgowych i Kadrowych >>

Źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/737473,IFK-poleca-Pamietaj-o-podatku-od-firmowej-ciezarowki.html